velikost textu: malá | střední | velká | největší

Usnesení výroční členské schůze městské organizace SD ČR, konané 7. března 2017

Výroční členská schůze schvaluje:

a) Zprávu o činnosti za uplynulé období

b) Zprávu o hospodaření, revizní zprávu a rozpočet na rok 2017

Výroční členská schůze bere na vědomí:

a) Nové složení výboru městské organizace

b) Nové složení revizní komise

c) Složení delegátů na krajskou konferenci

d) Složení delegátů na 10. Celostátní sjezd Svazu důchodců ČR , který se uskuteční 8. listopadu 2017 v Praze

Výroční členská schůze ukládá výboru:

  • Trvale rozšiřovat členskou základnu městské organizace
  • Nadále obhajovat potřeby důchodců (sociální, zdravotní,valorizaci důchodů) ve spolupráci s jednotlivými odbory Magistrátu města Brna 
  • Pokračovat ve spolupráci s kluby důchodců jednotlivých městských částí               
  • Projednat s předsedou SDČR Ing. Oldřichem Pospíšilem problematiku možnosti zajištění vlakové dopravy pro důchodce zdarma                                                                
  • Zřídit malou PC učebnu pro zvyšování počítačové gramotnosti členů

 

Výroční členská schůze nominuje na předsedu Svazu důchodců České republiky  Ing. Oldřicha Pospíšila.

Přednesený návrh usnesení byl schválen.

 

Brno 7. března 2017                                                         

                                                                                     PaedDr. Jan Žáček
                                                                                        předseda návrhové komise

 

Výroční zpráva Svazu důchodců ČR městské organizace Brno za léta 2014–2016

Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych Vás v krátkém přehledu mohla seznámit s činností naší městské organizace SD ČR Brno za uplynulá tři léta. Zásadní činností naší organizace bylo naplňování a rozšiřování volnočasových aktivit, které se řídí ročním plánem a dále se upřesňují během roku. Mezi hlavní aktivity patří setkávání se  s  našimi  jubilanty, které výbor organizuje 2x ročně. Pro Vaši informovanost, v současné době máme 13 členů nad 90 let, někteří jsou i dnes mezi námi. Tato setkání mají velkou oblibu, protože pro člena nad 80 let je to mnohdy jedna z mála společenských akcí, kterých se zúčastňuje.

Stále oblíbenými zůstávají měsíční čtvrteční taneční odpoledne s živou hudbou na ulici Křenové. Během roku takto společně oslavujeme Masopust, MDŽ, Den matek, Svátek seniorů a Mikuláše.

Vzhledem k tomu, že mnoho našich členů je z klubů důchodců MČ Brna, jsme s nimi v úzkém kontaktu. Pravidelně 2x za rok se setkáváme s předsedy těchto klubů, informujeme je o následujících akcích, ale také přenášíme informace z jednání Ústřední rady SD ČR v Praze.

Během roku místopředsedkyně Libuše Gottwaldová navštěvuje některé kluby a účastní se jejich akcí.

V minulém období aktivní kluby vysílaly některé členy na akce jako např. natáčení televizního pořadu „Zpívá celá rodina“, oslavy Dne matek na Magistrát města Brna a jiné. Všechny kluby důchodců v městě Brně jsou finančně podporovány jednotlivými MČ a dále se účastní akcí organizovaných naším výborem. Mezi nejaktivnější kluby důchodců patří Komárov, Královo Pole, Jundrov, Maloměřice-Obřany a dva kluby ve Starém Lískovci, v minulém roce i klub v Bystrci.

Důležitou oblíbenou složkou naší činnosti jsou zájezdy, které dlouhodobě organizuje Ing. Milena Leichmannová. V minulém tříletém období zajistila 17 atraktivních zájezdů, jako např. do Olomouce a Šternberka, na horu Říp, do  Mělníka, Dvora Králové, na hrad Kuks, výlet do Jeseníků, Pardubic a zájezd na sakrální stavby v okolí Brna.

Oblíbené jsou pondělní vycházky do okolí Brna, které absolvuje 40 až 50 našich členů. Díky patří dlouholeté organizátorce paní Božence Novákové a její nástupkyni paní Evě Suchardové.

Během tří let se rozšířila sportovní aktivita naší organizace, která vyúsťuje v pořádání městských sportovních her, tak například vloni byla účast šesti družstev z  jednotlivých MČ. Účastníme se již čtvrtý rok krajských sportovních her, které vloni proběhly v Brně v prostorách hřiště ZŠ na Horáckém náměstí v Řečkovicích.

Nejlepší sportovci z JM kraje v počtu osmi  se zúčastnili druhých sportovních her v Brně, třetích mezinárodních her v Praze, kde z 25 družstev se jihomoravské družstvo umístilo na druhém místě, mezi takto úspěšnými byli i dva členové naší organizace.

Z předešlé informace vyplývá, že výbor naší organizace byl organizátorem druhých národních sportovních her v roce 2015 v Brně, těch se zúčastnilo 100 sportovců z dvanácti krajů. Hry zahájil bývalý hejtman Michal Hašek, o němž je nutno říci, že velmi přál důchodcům z celého JM kraje.

Od října 2015 zajistil výbor ve spolupráci s ČUS jednu hodinu plavání týdně v bazénu na Ponávce pro naše členy zdarma.

Výboru se podařilo získat dotace na právní a sociální poradenství, které jsme obnovili od října 2015. Poradna je otevřena každé liché úterý od 9.00 do 13.00 hod. na Běhounské č. 17. Tato informace je zveřejňována v BS.

Informovanost o naší činnosti se šíří  prostřednictvím časopisu Brněnský senior, který vychází 6x ročně i na webových stránkách. Naší snahou je poskytovat co nejvíce informací o činnosti naší městské organizace, o čemž svědčí nárůst členů na 847. BS informuje kromě společenských, historických, politických a sportovních událostí také o činnosti jednotlivých klubů důchodců.  Podařila se nám zajistit barevná mutace tohoto časopisu, která je částečně hrazena z dotací odboru kultury Magistrátu města Brna. Velký dík za současnou úroveň BS patří PaedDr. Janu Žáčkovi, novému editorovi. Osobně mu děkuji za zastupování po dobu mé dlouhodobé nemoci.

Vyzýváme naše členy k další spolupráci na obsahu BS.

Již čtvrtým rokem probíhalo vítání jara v přírodě, kterou nám organizuje MěO Strany zelených.

Po dva roky jsme se scházeli na oslavě Dne matek na Magistrátu města Brna, kterou zajišťovala bývalá náměstkyně primátora Ing. Klára Liptáková.

Vzhledem k tomu, že mnozí z nás nevlastní chaty a chalupy, organizuje náš výbor v červenci a srpnu setkávání v přírodě s hudbou.

Nejvýznamnější  akcí v naší činnosti je organizování společenského plesu důchodců. Letos v lednu se uskutečnil již počtvrté v prostorách KD Rubín v Žabovřeskách. Zde je nutno poděkovat Petru Kalábkovi při zajištění sálu, paní Zdeně Svobodové za přípravu a prodej vstupenek a paní Janě Kalischové za organizaci při prodeji losů.

Činnost městské organizace řídil výbor, který se scházel dvakrát měsíčně a řešil plánované i aktuální akce. Zde chci poděkovat všem členům za dosavadní práci a především těm, kteří se s námi loučí ze zdravotních důvodů.

Děkujeme Marii Posoldové, která ve výboru pracovala 25 let, dále Ing. Františce Střížové, Zdence Svobodové – vedoucí sekretariátu a Jiřímu Brunnerovi a Ing. Dagmar Krejčové – předsedkyni KRK.

Sekretariát zajišťoval služby jak pro naše členy, tak i pro nově příchozí důchodce. Poděkování patří za dlouholetou činnost na sekretariátu paní Heleně Švikové a paní Marii Hadové.

O soustavném zhoršování sociálního postavení českých důchodců v naší společnosti jsme informováni médii, ovšem většinou nedostatečně. Naše požadavky, které jsou vznášeny na určitá ministerstva přes Svaz důchodců ČR a Radu seniorů, nebývají vždy akceptovány. Jde především o snižování naší životní úrovně malým zvyšováním důchodů aj.

Chci poděkovat ještě dvěma organizacím za stálou spolupráci, a to Krajské radě seniorů – Ing. Milanu Hemzalovi, zvláště za finanční prostředky na BS v minulém roce, kdy jsme nedostali dotaci na kulturu od Magistrátu města Brna a rovněž finanční dotaci na Krajské sportovní hry.

Druhým významným partnerem při organizaci mnoha akcí pro nás jsou „Senior pasy“. Organizují každoročně velkou oslavu Svátku seniorů na náměstí Svobody, procházky historickým Brnem a vzdělávací přednášky v prostorách Mahenovy knihovny.

Děkuji za pozornost.                                           

                                                                                                             Mgr. Alena Kudličková

 

 

Zpět na začátek

Copyright © 2009 SDČR , powered by redaQ