velikost textu: malá | střední | velká | největší

Ohlédnutí za mezinárodní konferencí k problematice důchodců

 

Ve čtvrtek 5. června 2014 se v Administrativním a školícím centru KÚ Jihomoravského kraje v Brně pod záštitou Mgr. Michaely Marksové, ministryně práce a sociálních věcí ČR konala mezinárodní konference na téma „Jak se žije důchodcům v ČR – Stříbrná síla.“

Konference pořádané Svazem důchodců ČR se zúčastnili také představitelé Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Magistrátu města Brna, náměstkové primátora města Brna, zástupce Krajské správy Policie ČR a hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek.

Za Senát ČR vystoupil s koreferátem prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc., předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu. Přítomni byli i hosté ze Slovenské republiky.

Na přípravě a samotné organizaci konference se podíleli pracovníci městské organizace SD ČR v Brně a dobrovolníci z místních klubů důchodců, kteří se nemalou měrou zasloužili o zdar této akce.

Konferenci zahájil Ing. Oldřich Pospíšil, předseda Rady seniorů ČR, který mimo jiné upozornil na její smysluplnost v rámci Evropského roku rodiny, a na straně druhé závažnost řešení zhoršujících se mezigeneračních vztahů v korelaci s rostoucími náklady na bydlení, potraviny, léky, vzdělání a volnočasové aktivity. Pan předseda Svazu důchodců uvedl například, že z celkového počtu 1,6 milionu důchodců nad 65 let (15,8 %) v ČR je nuceno setrvávat v pracovním poměru, aby zlepšili své sociální postavení. Neexistující mezigenerační shodu potvrdily i závěry průzkumu české populace v roce 2012, v němž 2/3 dotazovaných se vyjádřily tak, že nemají rádi důchodce.

Hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek ve svém vystoupení uvedl, že krajská správa přijala opatření směrem k důchodcům na základě memoranda podepsaného všemi kraji. Jde o spolupráci s Radou seniorů ČR a na úrovni Jihomoravského kraje o roční plnění 10 milionů Kč.

Hejtman vyjádřil radost z počtu 100 000 seniorských pasů a dosažených výsledků v oblasti zdravotnictví, kdy se našemu kraji jako jedinému v ČR podařilo zachovat veřejné zdravotnictví ve všech 10 krajských nemocnicích /žádné akciovky/. Z hlediska sociální péče jsou připraveny projekty za 400 milionů Kč. O kvalitní péči svědčí i ocenění, které Jihomoravský kraj obdržel: Cenu onkologické společnosti a cenu Evropské unie. V závěru svého vystoupení ocenil využití 10 Senior-pointů v kraji, které navštívilo se svými dotazy 16 tisíc důchodců.

Dr. Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů ČR, představil připravenou prezentaci, v ní tři okruhy – sociální postavení důchodců v ČR, změny v době Nečasovy vlády, změny důchodů. Nejvyšší důchody jsou v Praze, dále v Moravskoslezském kraji, Jihomoravský kraj je na 4. místě, oproti celostátnímu průměru je zde průměrný důchod o 139 Kč nižší. V Jihomoravském kraji je nejvyšší průměrný důchod v Brně-městě, nejnižší ve Znojmě, zde nejnižší v celé ČR. Nový výpočet důchodu, nižší důchody, přitom se zvyšuje věk k odchodu do důchodu, zatím se nikdy takto nestalo. Vzhledem k hrubému domácímu produktu je ve výdajích na důchod naše země na 20. místě z 32 zemí Evropy s 9,7 %. Byla zrušena sleva pro pracující důchodce, zvýšily se vysoké životní náklady v Praze, Brně. Příští valorizace bude opět „technická“, umožňuje jen vypočítané zvýšení, ne vyšší.

Senátor prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. úvodem svého referátu konstatoval, že s prodlužováním lidského života se skutečnými seniory stávají lidé až dosažením svých 70 let. Dvacáté prvé století je možné považovat za století seniorů. S objevením nových chorob bude stále těžší zajistit odbornou pomoc s finančními prostředky k jejich léčbě. Prozatím chybí ucelený systém problematiky (redukování na levnější léky nebo omezování lůžek). Nejde rovněž pouze o demografickou krizi, ale o důvody ekonomické. Řešením je spojení s problematikou solidarity společnosti. Stát musí pomoci tam, kde nestačí servis rodiny (nevyléčitelné choroby – pomoc hospice nebo nemohoucnost ve stáří – pomoc pečovatelů, opatrovníků). Nelze separovat (v dnešní    společnosti) práva, erudice, potřeby seniorů. V závěru svého vystoupení uvedl příklad solidarity v rámci péče o handicapované seniory po operacích, kde selhává péče o pomoc rodiny a erudovaní dobrovolníci pomáhají imobilním seniorům přímo v jejich domovech. Jedná se o desetiletou činnost Klubu TEP (pacienti s totální endoprotézou), pobočka Brno (pod vedením dr. J. Vrabcové navštěvují starší lidi v rodině a ve spolupráci s organizací Naděje, pobočka Brno) zajišťují seniorům kompenzační pomůcky, pomáhají vyřizovat jejich žádosti o dávky a sociální příspěvky, zapůjčují knihy a DVD nebo zajišťují drobné nákupy. Ve spolupráci s lékaři jsou ochotni domluvit ambulantní vyšetření nebo návštěvy lékaře doma. Pozitivní je především osobní kontakt a nezištná pomoc. Klub TEP pracuje při Úrazové nemocnici Brno, Ponávka a pečuje o seniory mimo Brno a jeho městské části.

Omluvená ministryně Mgr. Michaela Marksová (MPSV ČR) vyslala na konferenci své dva náměstky: paní Janu Hanzlíkovou a pana Robina Povšíka. Paní Hanzlíková zdůraznila snahu českého ministerstva napravit chyby z minulých let, zkvalitnit práci na úseku sociální péče /Úřady práce/ a pomoci seniorům a zdravotně postiženým. Hovořila o Národním akčním plánu a zapracování opatření, kterým dosud nebyla věnována větší pozornost. Zdůraznila nutnost diskuse mezi MPSV a Ministerstvem financí ČR, přislíbila jednat se zástupci seniorů, aby byly vytvořeny podmínky pro jejich důstojný život. Pan náměstek Povšík uvedl, že sice nemá mnoho společného se sociálními záležitostmi, ale respektuje požadavky seniorů uvedené v referátech předcházejících. Z jeho úhlu pohledu je primární zajistit seniorům důchody, bydlení a sociální služby. První aspekt chápe v souladu s výrokem dr. Vladimíra Špidly: „O důchodu se nediskutuje, ten musí být.“ Pokud jde o bydlení, domnívá se, že je třeba přihlédnout k řešení v rámci EU. Například v Rakousku bydlí většina lidí v nájemních bytech nebo domech včetně střední třídy a považují to za přirozené. Možnosti pomoci potřebným vidí v opravě starých bytů, kterých je dostatek. Nehledat nová stavební místa. Rezervy jsou v solidaritě společnosti a pomoci rodiny. Pokud je dům nebo byt sociální, musí tak zůstat /podle ministra J.Dienstbiera/. V sociálních domech a bytech by měli lidé bydlet bez ohledu na sociální skupinu i věk. Lidé žijící sami ve velkém bytě by měli mít možnost získat menší byt. V závěru upozornil, že není možné dále více investovat do stavby domovů pro seniory, ale musí se nově postavit i sociální služby tak, aby jich byl dostatek i pro důchodce.

Prof. MUDr. Pavel Kalvach, DrSc., předseda zdravotní komise Rady seniorů ČR připomněl přítomným rozdělení společnosti – jedni myslí jen na sebe, jiní zdůrazňují ochranu práv na vzdělání, výzkum, potřebu školství. Není nutné a možné se ze situace radovat – nutné vidět rozdíly v bohatství jedněch a nedostatku druhých – i u důchodců tomu tak je, je to tak proto, že lidé nad 65 let potřebují 300 % toho, co potřebovali ve věku 40 let. Třeba zapojovat do vztahu solidaritu, dělo se to již před 2. světovou válkou i v takových státech jako Německo, Velká Británie, po ní od nich převzaly socialistické státy. Některé státy zůstávaly zdravotně a sociálně zaostalé, braly zdravotnictví jako službu. U nás tento trend nastoupil v devadesátých letech, kdy u nás nastoupil lékař - podnikatel, šlo mu o zisk a obrat. Nastoupily výnosné diagnózy. Naše země stále zůstává částečně na pozici solidarity, 16 – 18 % se platí. V současné době dochází ke změně chápání potřebné solidarity, na konferenci Rady seniorů již to bylo cítit. Největší úspěch měly příspěvky poslankyně Soni Markové z KSČM a poslankyně Nikové z Úsvitu, odsouzen byl exministr Heger. Na závěr bylo odhlasování memorandum v 10 bodech, nepodepsali jen zástupci ODS a TOP 09. Ministr zdravotnictví Němeček se závěry memoranda souhlasí, chce pomalejší postup.

Některé myšlenky memoranda:

  • sumu dluhů zdravotního systému snížit na 8,5 %, dále 9,3 %, ministr chce pomalejší postup,
  • zrušení poplatků u lékaře,
  • zvýšení plateb státu na OSVČ,
  • RS a HD zastoupení v dozorčí radě,
  • redukce počtu pojišťoven,
  • model českého zdravotnictví uznán jako schopný,
  • návrh MZ – scházet se po 3 – 6 měsících,                                                                                       
  • není důvod, aby v 21. století žil nemocný člověk jinak než člověk zdravý, pokud nemůže lékaři platit.

Za slovenskou delegaci promluvil Ing. Ján Lipiansky, PhD., předseda Jednoty důchodců na Slovensku. Na Slovensku je nyní propláceno 980.000 sólo penzí, 1,300.000 kombinovanou formou. Výše – 400 – 821 Euro. K 1. 1. 2004 došlo k rozdělení na starodůchodce a ostatní, od této doby se nic nezměnilo. V současné době problémem OSVČ, principiálním problémem je valorizace. Inflace je malá, loni 8,8 %, hrozí deflace. Vánoční příspěvek je na Slovensku diferencovaně vyplácen. Minimální důchod v referendu neodhlasovali ani Švýcaři, báli se ekonomických důsledků. Alternativní léčba musí být konzultována s lékařem. Jistější postavení důchodců na Slovensku, nedochází k jejich stíhání, žádné exekuce.

Por. Mgr. Zdeňka Procházková z Krajské správy Policie ČR zastupovala ředitele plk. Tržila, který se musel zúčastnit simulovaného pádu letadla. Pohovořila o skutečnosti, že důchodci patří k nejvíce ohroženým občanům, podle ní je důvodem důvěřivost, pocit samoty, menší schopnost pohybu, imobilita, menší zdatnost, ale i lehkovážnost. Policie provádí akce, které mají seniorům vysvětlit situaci a připravit je na možné nebezpečí. Připravili školení Senioři sobě I a II, obě měla velký ohlas, materiály je možné ještě získat.

Postupně byly zodpovězeny některé dotazy, s krátkými pozdravnými příspěvky vystoupili i další zúčastnění. Konferenci ukončil předseda Svazu důchodců ČR Ing. Oldřich Pospíšil v 15,00 hodin.

Copyright © 2009 SDČR , powered by redaQ